لایک خودکار, استفاده ایمن, کامنت خودکار, کاملا اتوماتیک, پشتیبانی کامل, آپدیت های رایگان, فالو و آنفالو خودکار, گردآوری افراد هدف, نصب سریع و استفاده آسان, کنترل کامل روی حساب اینستاگرام,
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتیازی داده نشده!)
Loading...

پوست شما جز کدام دسته از انواع پوست ها است؟

0 690

انواع پوست ها-وبسایت 7حوض

چهار ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

• ﭘﻮﺳﺖ نرمال

• ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب

• ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ

• ﭘﻮﺳﺖ مختلط

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ

ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ، ﺻﺒﺢ که از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮑﯽ را روﯼ ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﺑﮑﺸﻴﺪ. اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﭼﺮب ﺷﺪ، ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﭼﺮب اﺳﺖ. اﮔﺮ روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ دﺳﺘﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ روﯼ دﺳﺘﻤﺎل ﭼﺮﺑﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ، اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻴﺪن دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﻮﺳﺘﺘﺎن ﮐﺸﻴﺪه و ﺧﺸﮏ ﺷﺪ، ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﺎف اﺳﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﺧﻮد را دارد ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن از ﻧﻮع نرمال اﺳﺖ .

١ – ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑهترین ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و همه ﺁرزوﯼ داﺷﺘﻦ ﺁن را دارﻧﺪ: ﻧﺮم و ﻟﻄﻴﻒ، ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ رﯾﺰ ﮐه ﺑه ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ هستند، ﺑﺪون ﻟﮑه و ﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ ﻧﺎﺟﻮر وﺗﮑه ﺗﮑه. ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ، ﻇﺎهرﯼ ﺻﺎف، ﻧﺮم، ارﺗﺠﺎﻋﯽ و هموار دارد ﮐه ﻧه ﭼﺮب اﺳﺖ و ﻧه ﺧﺸﮏ. ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮچه ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻴﺎج به ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد .هرﮔﻮنه اهمال و ﻏﻔﻠﺖ ازاﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺎ به ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮ به ﭼﺮوﮐﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

٢ – ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﺬ درشتی دﻳﺪه می ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑه ﮐﻠﻔﺖ و زﻣﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ دارد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ دارای ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑه ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎهری ﺑﺮاق و ﭼﺮب و روﻏﻨﺪار ﻣﻲ دهد. ﭘﻮﺳﺘهﺎﯼ ﭼﺮب، ﺟﻮش و لکه جوشهای ﺳﺮﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ نگه دارﯼ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ از ﭘﻮﺳت های ﭼﺮب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﺗﻤﻴﺰ نگه داﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺁن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل نگه داﺷﺖ و دارای چهره ای ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪ.

٣ – ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ

ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮﺳﺖ های ﭼﺮب ، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ سفتی و ﭘﻮسته ﭘﻮسته وﺧﺸﮏ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ چهره، ﺧﺸﮏ و ﮐﺪر به ﻧﻈﺮ می ﺁﻳﺪ. ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺑﺎد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎﯼ هوا ، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ تهویه ﻣﻄﺒﻮع، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺁب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺑﻮن های ﺗﻨﺪ و ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و هیدراته ﮐﺮده و ﺟﺎن دهد و ﻣﻴﺰان اﻧﻌﻄﺎف و رﻃﻮﺑﺖ ﺁن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

۴ – ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ

اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮآﻴﺒﯽ دارﻧﺪ. ﺑـﺪﻳـﻦ مفهوم که ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﭼﺮب و ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺸﻚ اﺳﺖ : ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻴﻨﯽ و چانه ﭼﺮب و ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮنه، دور ﭼﺸﻢ و دور دهان ﺧﺸﮏ هستند. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاورده ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و همچنین ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻮاﺣﯽ روﻏﻨﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داشته ﺑﺎﺷﻴﺪ.

از این مطلب خوشتون آمد,با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

print
دانلود نرم افزار قرعه کشی

ارسال یک پاسخ